Informations sur le site: Modelowanie prostych Reakcji Chemicznych. Czsteczki substratw, czsteczki produktw. C`est Polimery. Informations sur le site: Izomery konformacyjne furanozy. Modèle ADN. Modèle schematu asocjacji komplementarnych Zasad organicznych A-T, G-C. Infos sur le site: MODELE Sieci krysztaw. MODELE komrki elementarnej. acuchy, warstwy, struktury trjwymiarowe CIA staych. Infos du site: budowa czsteczek zwizkw Chemicznych i pierwiastkw.

MODELE czsteczki wodoru, tlenu, azotu, KWASU siarkowego, azotowego, fosforowego. W cząsteczkach Alkoholi jednowodorotlenowych Grupa hydroksylowa może być połączona z różnymi atomami węgla. ZJAWISKO à nazywamy izomerią położeniową. Liczba umieszczona w nazwie alkoholu wskazuje Numer Atomu węgla, przy którym Położona jest Grupa-OH. Infos du site: Reprezentacje wiza Chemicznych-czniki i Paty orbitali. Wizania pomidzy elementami reprezentujcymi “atomy, Jony w Molekule” nazwy Alkoholi mogą być jednoczłonowe lub dwuczłonowe. Alkohole mające w cząsteczce jedną grupę wodorotlenową Podobnie que Jak węglowodory tworzą szereg homologue iczny. Nazwę alkoholu, bĩącego pochodną alkanu, crée się OD nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, dodając do korzystam końcówkę-ol, NP. Matanol à pochodna metanu, Etanol-pochodna etanu.

Dwuczłonowe nazwy Alkoholi crée się, dodając ne słowa Alkohol nazwę pochodzącą OD odpowiedniego węglowodoru, zmieniając końcówkę-an na-ylowy, NP. Alkohol métylowy. Wzór ogólny Alkoholi jednowodorotlenowych crée się przez zastąpienie w alkanach jednego Atomu wodoru grupą funkcyjną-Oh. Reaktywność Alkoholi maleje wraz ze wzrostem dłuià łańcucha węglowego, Tak Więc najbardziej Aktywne chemicznie alkohole à metanol, Etanol, propanol. Métabollizowanie alkoholu etylowego przebiega w komórkach wątrobowych przy udziale Trzech enzymów. Są à: site info: modeli Wykorzystanie ne rozwizywania problemw Chemicznych. Utlenianie alkoholu etylowego w powietrzu. Mieszanina 95, 6% etanolu z wodą jest populnie nazywana spirytusem. Jest à mieszanina azeotropowa i dlatego przez prostą destylację nie Można uzyskać etanolu stuprocentowego. Czysty Związek jest nazywany spirytusem bezwodnym lub absolutnym, un do jego otrzymywania stosowana jest destylacja azeotropowa w układzie Etanol – Woda – benzen.

Po dodaniu niewielkiej ilości benzenu Najpierw wrze potrójny Azeotrop Etanol – Woda – benzen, Później Azeotrop Etanol – benzen, na końcu zaś destyluje czysty bezwodny Etanol. Możliwe jest też związanie Wody z 95, 6% etanolu przez dodanie tlenku wapnia lub bezwodnego siarczanu magnezu lub siarczanu sodu. Etanol absolutny jest higroskopijny i pochłania wodę z powietrza, należy Więc przechowywać Go w szczelnie zamkniętych naczyniach. Całkowicie bezwodny Etanol (Zawartość Wody la 100 ppm) uzyskuje się przez destylację Znad etanolanu magnezu bez dostępu powietrza [11] [12]. Przemysł chemiczny Wykorzystuje Etanol do wyrobu takich produktów Jak: Farby, lakiery, ocet. -Inny sposób à przyłączanie cząsteczek Wody ne alkenów (addycja Wody do alkenów), Reakcja ta zachodzi w środowisku kwaśnym: rozpoznawać wzory Alkoholi na podstawie grupy funkcyjnej. Wzór sumaryczny alkoholu nie informuje, Jak zbudowana jest cząsteczka. Dlatego, aby dostrzec różnice w budowie diffĂŠrents cząsteczek Alkoholi, posługujemy się wzorami strukturalnymi. Info du site: Waciwoci czsteczek, przykady zastosowania modeli w nauczaniu Chemii. Polarno, aktywno optyczna czsteczek korzystając z podanych Wcześniej Informacji, zaprojektuj modèle cząsteczki alkoholu etylowego (Pamiętaj, że jest zbudowany z dwóch atomów węgla, sześciu atomów wodoru i jednego Atomu tlenu).